Bylaws

Geovetenskapliga Rådet för Uppsalas Studenter 


2016-01-27


Stadgar


§ 1 Föreningens syfte

Geovetenskapliga Rådet för Uppsala Studenter (GRUS) bedrivs som en allmännyttig ideell förening

och partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är att representera och arbeta för de

studerande vid de geovetenskapliga kandidat- och mastersprogrammen samt de som läser fristående

kurser vid Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala Universitet. Detta gäller såväl studiebevakning

som studiesocial verksamhet. Föreningen skall främja utbytet av erfarenheter och idéer mellan de

olika årskurserna samt stärka gemenskapen. Föreningen skall också arbeta med marknadsföring av

programmen mot arbetslivet.


§ 2 Styrelsen syfte

2.1 Styrelsen består av

Ordförande: Är sammankallande till möten samt har ledningsansvar för föreningens verksamhet. Är

också ansvarig för medlemsregistret samt firmatecknare.

Vice ordförande: Träder in när ordförande ej kan fullfölja sitt åtagande. Innehar också teckningsrätt.

Kassör: Är ansvarig för löpande ekonomisk redovisning och kassaförvaltare och tillika firmatecknare.

Sekreterare: Protokollförare vid möten samt ansvarig för dokumentens legimitet i form av

underskrifter från aktuella justerare. Dessa dokument skall förvaras på ett ordningsamt och säkert

sätt. Sekreteraren skall också ansvara för att protokoll från års- och halvårsmöten skickas in till UTN

efter justering.

Informationsansvarig: Informationsansvarig ansvarar för all information inom föreningen. Driver

föreningens nyhetsbrev, gör reklam för GRUS, ser till så att medlemmarna får information om möten

och annat som arrangeras av/med GRUS.

2.2 Mandatperioder

Mandatperioden för samtliga poster i styrelsen sträcker sig mellan 1/1- 31/12.


§ 3 Medlemmar

Studenter på Kandidat- och Mastersprogrammen i geovetenskap samt de studenter som läser

fristående kurser vid Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala Universitet, har möjlighet att bli

medlemmar i GRUS och medlemskapet är kostnadsfritt. Om en föreningsmedlem som innehar en

post av någon anledning börjar föra sina studier på annan ort, eller avbryter dem, så ska detta

meddelas så snart som möjligt så att en ersättare kan tillsättas.


§ 4 Styrelse- och medlemsmöten

Medlemsmöten bör hållas minst tre gånger per termin (inklusive års-och halvårsmöten), vilka är

öppna för samtliga studerande vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet. Kallelse till

medlemsmöte skall utgå senast en vecka innan mötesdatum och preliminär dagordning skall då

anslås på föreningens informationstavla på institutionen. Ett medlemsmöte skall anses behörigt då

minst 5 medlemmar närvarar utöver styrelsen, där alla närvarande medlemmar har rösträtt.

Styrelsemöten bör även de vara öppna för alla, vid vilka alla medlemmar har yttranderätt men endast

styrelsen har rösträtt.


§ 5 Årsmöte och halvårsmöte

Årsmötet är studierådets högsta beslutande organ och detta skall hållas under fjärde kvartalet. Ett

halvårsmöte skall hållas under första kvartalet. Till års- och halvårsmöte skall kallelse samt preliminär

dagordning utgå via föreningens informationstavla på instutionen senast 14 dagar innan

mötesdatum.


§ 6 Röstning

Röstberättigade är samtliga studenter vid Geovetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet;

programstuderande, studerande vid fristående kurser eller distansstuderande. Röstning sker genom

acklamation alternativt handuppräckning och vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.


§ 7 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1/1 till 31/12.


§ 8 Revision

Föreningens verksamhet skall årligen revideras. Revisorn skall inte inneha någon annan post i

föreningen under sin mandatperiod. Även alumner och studenter vid andra institutioner kan söka

posten. Det åligger kassören att tillse att revisorn får den ekonomiska verksamhetsberättelsen i god

tid före revision.

Postbeskrivning:

 att granska föreningens verksamhet, räkenskaper och styrelseprotokoll

 att presentera en revisionsberättelse vid halvårsmötet i årets första kvartal

 att ge förslag om ansvarsfrihet för avgående styrelse om hen anser det lämpligt


§ 9 Motionsrätt

Alla röstberättigade har rätt att lämna motioner till alla föreningens medlemsmöten. Motionen

måste vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan medlemsmötet.


§ 10 Obligatoriska ärenden vid års- och halvårsmötet

10.1 Obligatoriska ärenden vid årsmötet

1. Mötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Val av mötesordförande

6. Val av mötessekreterare

7. Val av ordförande

8. Val av vice ordförande


9. Val av sekreterare

10. Val av kassör

11. Val av informationsansvarig

12. Teckningsrätt

13. Val av revisor samt suppleant

14. Val av valberedning

15. Val samtliga poster utöver styrelsen inom GRUS

16. Propositioner

17. Motioner

18. Övriga ärenden

19. Mötets avslutande


10.2 Obligatoriska ärenden vid halvårsmötet

1. Mötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Val av mötesordförande

6. Val av mötessekreterare

7. Verksamhetsberättelse

8. Revisionsberättelse

9. Ansvarsfrihet för avgående del av styrelse

10. Förslag till ny verksamhetsplan

11. Förslag till ny budget

12. Propositioner

13. Motioner

14. Övriga ärenden

15. Mötets avslutande

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst hälften av de röstberättigade vid mötestillfället

så kräver. Det extra årsmötet behandlar endast frågor som föranlett årsmötets sammankallande.


Kallelse till extra årsmöte skall utgå via föreningens informationstavla på institutionen senast 7 dagar

innan mötesdatum.


§ 12 Val av övriga representanter

Val av representanter till olika organ och styrelser kan ske löpande under året, men posterna har

mandatperioden 1/1-31/12. Val av representanter bör förläggas på årsmötet i fjärde kvartalet.


§ 13 Föreningens upplösning

Föreningen kan inte upplösas om fem av de röstberättigade vill fortsätta verksamheten. För

upplösning krävs ett årsmötesbeslut. Vid eventuell upplösning överlämnas alla tillgångar efter

reglering av eventuella skulder till annan studentorganisation efter beslut av senaste årsmöte.


§ 14 Stadgeändringar

Förändringar eller tillägg till stadgarna skall läggas fram som förslag vid årsmöte eller extrainsatt

årsmöte och utlysas samtidigt med kallelsen. Beslut tas sedan vid nästkommande årsmöte eller

extrainsatt årsmöte och kräver kvalificerad majoritet, dvs minst två tredjedelar av rösterna.


§ 15

All information från GRUS gällande studiesocial verksamhet och studiebevakning skall finnas

tillgänglig och anslås på svenska och engelska.


§ 16

GRUS har till uppgift att upprätthålla studiebevakarenheten STEN, samt att välja STENs Ordförande

med studiebevakande ansvar, Studiesocialt ansvarig med ansvar för arbetsmiljöfrågor, Internationellt

ansvarig, med ansvar för frågor rörande utbyten och internationella studenter, representanter i

Geovetenskapliga kandidatrådet och Geovetenskapliga masterprogramrådet, med uppgift att

representera studenter i kandidat och masterprogramråden.


§ 17

GRUS skall alltid finnas representerade i Institutionsstyrelsen genom en studentrepresentant.


§ 18

GRUS skall genom posterna Alumn- och Arbetsmarknadsansvariga främja samarbetet mellan GRUS,

näringslivet och tidigare studenter.


§ 19

GRUS skall alltid finnas representerade inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) genom att

alltid ha minst en ledamot i UTNs Fullmäktige samt UTNs valberedning. Mandatperioden för dessa

poster är 1/1-31/12.


§ 20

GRUS skall ha en Bergakung med ansvar för Klubbverket samt en Guldklimp med ansvar för

Klubbverkets budget. En Fanbärare skall väljas med uppgift att under festligheter medta GRUS-fanan

och under pågående festligheter placera fanan så att den är väl skyddad men samtidigt synbar för

samtliga deltagare att beskåda, fanbäraren skall också under tiden mellan olika festligheter förvara

fanan på ett säkert och värdigt sätt.


§ 21

GRUS skall ha en sportchef med ansvar för föreningens sport- och idrottsverksamhet.