Bylaws

Stadgar för Geovetenskapliga Rådet för Uppsala Studenter

Antagna av sektionen den 1 november 2011

Senast reviderade av sektionen den 25/11-2021

Stadgar

Geovetenskapliga Rådet för Uppsalas Studenter (GRUS) bedrivs som en allmännyttig ideell

förening och partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är att representera och

arbeta för de studerande vid de geovetenskapliga kandidat- och masterprogrammen samt de

som läser fristående kurser vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Detta

gäller såväl studiebevakning som studiesocial verksamhet. Föreningen skall främja utbytet av

erfarenheter och idéer mellan de olika årskurserna samt stärka gemenskapen. Föreningen

skall också arbeta med marknadsföring av programmen mot arbetslivet. Forskarstuderande

kan även välja att bli medlem, och således ta del av föreningens verksamhet.

2.1. Styrelsen består av

● Ordförande - Är sammankallande för styrelsen och ytters ansvarig.

● Vice ordförande - Ersätter och stöttar ordförande vid behov.

● Kassör - Ansvarig för föreningens ekonomi.

● Sekreterare - Ansvarig för protokollföring under alla möten.

● Informationsansvarig - Ansvarig för informationsutskick till medlemmar och skötseln

av informationskanaler.

● Bergakung - Ytterst ansvarig för de evenemang som föreningen anordnar.

● Guldklimp - Ersätter och stöttar Bergakungen på de sätt som finnes lämpligt.

Alla ovan nämnda är medlemmar i styrelsen och har rösträtt på styrelsemöten.

2.2. Mandatperioder

Mandatperioden för samtliga poster i styrelsen sträcker sig mellan 1/1- 31/12.

Studenter på kandidat- och masterprogrammen i geovetenskap samt de studenter som läser

fristående kurser vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, har möjlighet att

bli medlemmar i GRUS och medlemskapet är kostnadsfritt. Om en föreningsmedlem som

innehar en post av någon anledning börjar föra sina studier på annan ort, eller avbryter dem,

så ska detta meddelas så snart som möjligt så att en ersättare kan tillsättas.

Medlemsmöten bör hållas minst tre gånger per termin (inklusive års-och halvårsmöten), vilka

är öppna för samtliga studerande vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Kallelse till medlemsmöte skall utgå senast 7 dagar innan mötesdatum och preliminär

dagordning skall då anslås på föreningens informationstavla på institutionen. Ett

medlemsmöte skall anses behörigt då minst 5 medlemmar närvarar utöver styrelsen, där alla

närvarande medlemmar har rösträtt.

Styrelsemöten bör även de vara öppna för alla, vid vilka alla medlemmar har yttranderätt

men endast styrelsen har rösträtt.

Årsmötet är studierådets högsta beslutande organ och detta skall hållas under fjärde

kvartalet. Ett halvårsmöte skall hållas under första kvartalet. Till års- och halvårsmöte skall

kallelse samt preliminär dagordning utgå via föreningens informationstavla på institutionen

Geovetenskapliga Rådet för Uppsala Studenter

senast 14 dagar innan mötesdatum. Ett års- eller halvårsmöte skall anses behörigt om minst 8

medlemmar utöver styrelsen närvarar, där alla närvarande medlemmar har rösträtt.

Röstberättigade är samtliga studenter vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala

universitet; programstuderande, studerande vid fristående kurser eller distansstuderande.

Röstning sker genom acklamation alternativt handuppräckning och vid lika antal röster har

ordförande utslagsröst.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1/1 till 31/12.

Föreningens verksamhet skall årligen revideras. Revisorn skall inte inneha någon annan post i

föreningen under sin mandatperiod. Även alumner och studenter vid andra institutioner kan

söka posten. Det åligger kassören att tillse att revisorn får den ekonomiska

verksamhetsberättelsen i god tid före revision.

Postbeskrivning:

Alla röstberättigade har rätt att lämna motioner till alla föreningens medlemsmöten.

Motionen måste vara styrelsen tillhanda senast 2 dagar innan medlemsmötet.

10.1. Obligatoriska ärenden vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av ordförande
 7. Val av vice ordförande
 8. Val av sekreterare
 9. Val av kassör
 10. Val av Bergakung
 11. Val av Guldklimp
 12. Val av informationsansvarig
 13. Teckningsrätt
 14. Val av revisor samt suppleant
 15. Val till övriga förtroendeposter

15.1. Kandidatrådet - 2 ordinarie och 1 suppleant

15.2. Masterrådet, geovetenskap - minst 1 ordinarie

15.3. Masterrådet, hållbar utveckling - minst 1 ordinarie

15.4. Alumnansvarig - 1 ordinarie

15.5. Representant institutionsstyrelsen

15.6. Internationellt ansvarig - 1 ordinarie

15.7. Ledamot FUM - Antal fastställs av FUMs mandatfördelning.

15.8. Studiesocialt ansvarig - 1 ordinarie

15.9. Valberedning - 3 ordinarie

15.10. Valberedning (UTN) - 1 ordinarie

15.11. GIS-sportchef - 1 ordinarie

15.12. Studierådsordförande - 1 ordinarie

 1. Propositioner
 2. Motioner
 3. Interpellationer
 4. Övriga ärenden

20. Mötets avslutande

10.2. Obligatoriska ärenden vid halvårsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Bokslut
 9. Revisionsberättelse
 10. Ansvarsfrihet för avgående del av styrelse
 11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
 12. Fastställande av budget för kommande år
 13. Propositioner
 14. Motioner
 15. Interpellationer
 16. Övriga ärenden
 17. Mötets avslutande

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst hälften av de röstberättigade vid

mötestillfället så kräver. Det extra årsmötet behandlar endast frågor som föranlett årsmötets

sammankallande. Kallelse till extra årsmöte skall utgå via föreningens informationstavla på

institutionen senast 7 dagar innan mötesdatum.

Val av representanter till olika organ och styrelser kan ske löpande under året, men posterna

har mandatperioden 1/1-31/12. Val av representanter bör förläggas på årsmötet i fjärde

kvartalet.

Föreningen kan inte upplösas om fem av de röstberättigade vill fortsätta verksamheten. För

upplösning krävs ett årsmötesbeslut. Vid eventuell upplösning överlämnas alla tillgångar efter

Geovetenskapliga Rådet för Uppsala Studenter

reglering av eventuella skulder till annan studentorganisation med liknande syfte och

verksamhet efter beslut av senaste årsmöte.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom likalydande beslut av kvalificerad majoritet av

röstberättigade, det vill säga minst två tredjedelar av rösterna, vid två års- eller halvårsmöten

med minst tre veckors och högst sex månaders mellanrum. Avslås förslaget om stadgeändring

i andra läsningen anses det ha blivit avslaget även i första läsningen.

För ändring i kapitel §14. krävs därjämte att minst att 2/3 röstberättigade instämt i besluten.

Information från GRUS skall anslås så att medlemmarna kan ta del av det. Viktig information

skall finnas på engelska och svenska.

GRUS har till uppgift att upprätthålla studiebevakarenheten (STEN), samt att välja STENs

ordförande med studiebevakande ansvar, studiesocialt ansvarig med ansvar för

arbetsmiljöfrågor, internationellt ansvarig, med ansvar för frågor rörande utbyten och

internationella studenter, representanter i geovetenskapliga kandidatrådet och

geovetenskapliga masterprogramrådet, med uppgift att representera studenter i kandidat

och masterprogramråden.

17.1. Studierådsordförande

17.2. Studiesocialt ansvarig

17.3. Internationellt ansvarig

17.4. Programråd för kandidatprogrammet i geovetenskap

17.5. Programråd för masterprogrammet i geovetenskap

17.6. Programråd för masterprogrammet i hållbar utveckling

18.1. Alumnansvarig

1 ordinarie

GRUS skall genom posten alumniansvarig främja samarbetet och kontakten mellan

GRUS och tidigare studenter.

18.2. Ledamot fullmäktige

1 ordinarie och 1 suppleant

GRUS skall alltid finnas representerade inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår

(UTN) genom att alltid ha minst en ledamot i UTNs fullmäktige samt UTNs

valberedning. Mandatperioden för dessa poster är 1/1-31/12.

Geovetenskapliga Rådet för Uppsala Studenter

18.3. Valberedning UTN

1 ordinarie

GRUS skall alltid finnas representerade inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår

(UTN) genom att alltid ha minst en ledamot i UTNs valberedning. Mandatperioden för

posten är 1/1-31/12.

18.4. Sportchef

1 ordinarie

GRUS skall ha en sportchef med ansvar för föreningens sport- och idrottsverksamhet.

18.5. Institutionsstyrelserepresentant

1 ordinarie

GRUS skall alltid finnas representerade i institutionsstyrelsen genom en

studentrepresentant.

18.6. Valberedning

3 ordinarie

Valberedningen ansvarar för att GRUS medlemmar är medvetna om de poster som

kan sökas, samt för att väcka intresse att söka dessa.

18.7. Fanbärare

1 ordinarie

Fanbäraren skall till sin bästa förmåga, under festligheter medtaga GRUS-fanan och

under pågående festligheter placera fanan så att den är väl skyddad men samtidigt

synbar för samtliga deltagare att beskåda. Fanbäraren skall under tiden mellan olika

festligheter förvara fanan på ett säkert och värdigt sätt.

19.1. GBVF är en förening som i uppdrag av BÄR och GRUS arbetar i föreningarnas intresse

och arrangerar en välkomstmottagning för studenter vid de utbildningar på grundnivå

som representeras av sektionsföreningarna samt för studenter vid

ämneslärarprogrammet med inriktning biologi.

19.2. GRUS styrelse har i uppdrag att välja två ledamöter till GBVF:s styrelse. Dessa

ledamöter ska alltid agera i GRUS intresse.

19.3. Ordförande i GBVF röstas in av styrelsen i föreningen.

19.4. I händelse av upplösning ska föreningens tillgångar fördelas jämnt mellan

sektionsföreningarna GRUS och BÄR.

19.5. För mer information se GBVF:s stadgar.